top of page

Relacje inwestorskie

SYSTEM 3E SA z siedzibą w Warszawie przy ul. Rondo Organizacji Narodów Zjednoczonych 1, 00-124 Warszawa, w rejestrze rejestru Krajowego Rejestru Sądowego zarejestrowanego przez Sąd Rejonowy dla m. ul. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000687344, REGON 367862355, NIP 5223096436, kapitał zakładowy 1 842 066,60 zł (słownie: milion osiemset czterdzieści dwanaście sześćdziesiąt sześć złotych 60/100) opłacony w całym.

bottom of page