top of page

Relações com Investidores

SYSTEM 3E S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Rondo Organizacji Narodów Zjednoczonych 1, 00-124 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000687344, REGON 367862355, NIP 5223096436, kapitał zakładowy 1 842 066,60 zł (słownie: milion osiemset czterdzieści dwa tysiące sześćdziesiąt sześć złotych 60/100) opłacony w całości.

bottom of page