SYSTEM 3E S.A. z siedzibą w Warszawie Rondo Organizacji Narodów Zjednoczonych 1, 00-124 Warszawa wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000687344, NIP 5223096436, REGON 367862355, kapitał zakładowy 1.539.468,30 (milion pięćset tysięcy dziewięć tysięcy czterysta sześćdziesiąt osiem złotych 30/100) w całości opłacony.

Do pobrania: